1on 01/09/11, 10:31 am

A Lãng
Quản Trị Viên

A Lãng
Quản Trị Viên
http://www.nmtc.forumvi.com

Một Số Thủ Thuật Cho Win - Tập 1 Empty Một Số Thủ Thuật Cho Win - Tập 1


Tắt bỏ Hirberate "ngủ đông" và khởi động Win nhanh hơn
+ Tắt bỏ Hirberate "ngủ đông" :
File hirberate.sys chiếm 1 dung lượng lớn trong máy choán gần hết cả bộ
nhớ ( khoảng 300MB). Sử dụng chức năng Hirberate khi ta không muốn đóng
hết các ứng dụng và tắt máy vì có việc phải ra ngoài. Thường gọi là trạng thái ngủ đông.
Cách làm:
Start\ Run\ gõ vào powercfg.cpl
Chọn thẻ Hirberate và bỏ đánh dấu kích hoạt Enable Hirberate\
Khởi động lại máy.
+ Khởi động Win nhanh
Start\Run\ Regedit\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\
Dfrg\ Boot Optimize Funtion
Nhìn qua cửa sổ bên phải, nháy đúp chuột vào biểu tượng Enable . Trong
khung Value thay date từ Y --> N \ ok.
Khởi động lại máy
3) Làm rõ Font chữ trên máy:
Control
Panel \ Display\ Chọn thẻ Apparence và chuột vào Effects. Nháy chọn
chức năng: Use the follwing Methord to Smoothe Edges the Screen Font\
chọn tiếp Clear Types
Bạn sẽ thấy Font chữ màn hình mịn và rõ ràng hơn
* Tạo welcome khi boot máy
Bạn có thể tạo một message khi boot máy để nhắc người cùng dùng phải cẩn thận,
để trêu ai đó... Làm theo các bước sau :
Mở registry editor, tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, dùng chuột
phải tạo thêm hai chuỗi LegalNoticeCaption (title của message) và
LegalNoticeText (nội dung của message).
Thông thường khi xài XP nó đã có sẵn, bạn chỉ còn chọn nó, rồi phải chuột , chọn
Modify rồi nhập vào Text ma bạn muốn .
Nếu muốn bỏ message này đi, bạn chỉ cần Delete hai chuỗi này.
* Tăng tốc độ duyệt Web
Đặc tả HTTP 1.0 đặt số kết nối đồng thời từ một trình duyệt tới một web server
ngầm định là 4. HTTP 1.1 lại giảm con số đó xuống còn 2, nghĩa là tại một thời
điểm chỉ có 2 tệp được tải xuống. Nếu bạn xem trang web có nhiều hình ảnh thì
hạn chế này sẽ làm cho việc xem nó càng trở nên mất thì giờ hơn.
Chúng ta có thể buộc Microsoft Internet Explorer mở nhiều kết nối đồng thời hơn
bằng cách sửa một giá trị trong registry. Mặc dù một số web server được cấu hình
để chặn số kết nối, chúng ta vẫn sẽ tăng được tốc độ duyệt web chung. Điểm bất
lợi của nó là nếu kết nối Internet của bạn chậm thì việc tải xuống nhiều tệp cùng
một lúc có thể làm giảm tốc độ. Vì thế mẹo này chỉ dùng được cho những kết nối
có tốc độ cao.
Gọi REGEDIT, tìm đến khoá sau: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\
Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Internet Settings, và sửa các giá trị dưới đây:
- Để làm việc với HTTP 1.1 Server:
Tên giá trị: MaxConnectionsPerServer
Kiểu: REG_DWORD
Giá trị ngầm định: 2
Giá trị thay thế: tối đa là 8
- Để làm việc với HTTP 1.0 Server:
Tên giá trị: MaxConnectionsPer1_0Server
Kiểu: REG_DWORD
Giá trị ngầm định: 4
Giá trị thay thế: tối đa là 8
* Thay đổi kích thước biểu tượng trên desktop
Thiết lập này có thể cho phép định lại kích thước của các biểu tượng trên desktop để
cho nó phù hợp với màn hình.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Windows\Metrics
Value Name: Shell Icon Size
Data Type:REG_SZ
Data: Size in pixels (mặc định = 32)
* Thay đổi màn hình đăng nhập
Khi bạn thay đổi lược đồi màu và hình dáng desktop, màu nền của màn hình đăng nhập
không thay đổi theo. Thủ thuật này sẽ cho phép thay đổi điều đó.
HKEY_USERS\.DEFAULT\ControlPanel\Color
Value Name:Background
Data Type:REG_SZ
Data 0 0 0 – 255 255 255
Sửa đổi giá trị tên là “backgeround” theo màu bạn thích trong chế độ RGB. Ví dụ 0 0 0
cho màu đen, hoặc 255 255 255 cho màu trắng và các màu khác có giá trị ở giữa
khoảng này.
* Thay đổi Wallpaper của màn hình đăng nhập
Khi cài đặt Wallpaper nền cho desktop, wallpaper mà hình đăng nhập ban đầu không bị
thay đổi và vẫn còn là wallpaper mặc định. Bạn thay đổi Wallpaper bằng cách sau: Tìm
tới từ khoá theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Value Name: Wallpaper
Data Type:REG_SZ
Cho dữ liệu của của wallpaper là đường dẫn và tên tập tin bitmap (BMP) muốn làm nền.
V í dụ: C:\windows\mylogo.bmp.
Lưu ý: Trong cùng khoá, bạn cũng có thể thiết lập các giá trị bổ xung “Pattern”=”(None)”,
và TitleWallpaper”=”0”.
* Gỡ bỏ chương trình chạy tự động
Nếu bạn muốn gỡ bỏ các chương trình chạy tự động mà không tìm thấy trong nhóm
Startup thì có thể vào các key cuối cùng trong đường dẫn sau để gỡ bỏ chúng:
HKEY_CURRENT_MACHINE\software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\RunServices
HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\RunService
One
HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon
\Userinit
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunServices
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunServiceOnce
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\WindowsNT\Cur rentVersion\Windows
* Không cho phép Windows trữ các .dll trong bộ nhớ
Windows Explorer thường cất các DLL trong bộ nhớ ,thậm chí sau khi ứng dụng dùng
chúng đã được đóng, khiến cho hiệu xuất bộ nhớ bị giảm, gây khó khi phát triển ứng
dụng trên Windows.
Bạn nên xoá chúng.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SOFTWARE\Microsoft\Windo ws\CurrentVersion\Ex
plorer\AlwaysUnloadDLL
Value Name: Default
Datatype : REG_SZ
Data:1
Bạn thiết lập giá trị cho “AlwaysUnloadDLL “ là 1.
1. Làm tăng tốc độ của Mouse
Tìm theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
Tạo một String value: “ActiveWindowTracking” bằng cách click chuột phải vào
cửa sổ bên tay phải. Click đúp vào String trên rồi điền giá trị: 1 (nếu bạn điền giá
trị 0 → loại bỏ chức năng của dòng String này).
* Để cho tiện (khỏi phải diễn giải ấy mà!), tôi sẽ trình bày theo mẫu ngắn gọn dưới
đây:
Tìm theo đường dẫn: Key
Tạo một String value: Value Name
Gán giá trị: Data
Hiển thị chức năng: able
Tắt hiển thị chức năng: disable
2. Thay đổi tốc độ hiển thị Menu
Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Value Name: MenuShowDelay
Data: từ 0 đến 999 (bạn để 0 cho nhanh!)
3. Bật/Tắt tính năng AutoRun của CD-Rom
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\CDRom
Value Name: Autorun
Data: (0=disable, 1=enable)
4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe)
Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Value Name: WheelScrollLines
Data: 0 - 0xFFFFFFFF
5. Bỏ đi một số thứ không cần thiết trong Menu Start
Key:
KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Policies\
Explorer
Value Name: NoFavoritesMenu
Value Name: NoRecentDocsMenu
Value Name: NoRun
Data: (0=disable, 1=enable)
Value Name: NoLogOff
Data: 01 00 00 00
6. Tắt một số thứ liên quan đến hệ thống.
Key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies
\System
Data: (0 = disable, 1 = enable)
"NoDispCPL" - Tắt/hiển thị Control Panel
"NoDispBackgroundPage" –Â’n Background Page
"NoDispScrSavPage" - Ẩn Screen Saver Page
"NoDispAppearancePage" Ẩ’n Appearance Page
"NoDispSettingsPage" - Ẩ’n Settings Page
"NoSecCPL" - Tắt Password Control Panel
"NoPwdPage" - Tắt Password Change Page
"NoAdminPage" - Tắt Remote Administration Page
"NoProfilePage" - Tắt User Profiles Page
"NoDevMgrPage" - Tắt Device Manager Page
"NoConfigPage" - Tắt Hardware Profiles Page
"NoFileSysPage" - Tắt File System Button
"NoVirtMemPage" - Tắt Virtual Memory Button
7. Xoá các lệnh trong Menu Run (Xoá cái nào hiếm khi dùng)
Key:
HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\R
unMRU]
Data Type: REG_SZ
8. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add/Remove Program:
Chỉ việc xoá đi những folder tương ứng với phần mềm trong mục này dòng sau:
Key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\
Uninstall
9. Khoá chuột phải không cho click lên nền Explorer
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Polici
es\Explorer]
Value Name: Notraycontextmenu
Value Name: Noviewcontextmenu
Data: (0 = disable, 1 = enable)
10. Hiện chữ bên cạnh đồng hồ
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International]
Value Name: sTimeFormat
Data: HH: mm: ss tt
Value Name: s1159
Value Name: s2359

« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất