107/09/11, 02:30 am

N-GageViet
Mem Cấp 2

N-GageViet
Mem Cấp 2

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Bài thơ có 28 cách đọc!


THƯƠNG TIẾC

Cách 1.- Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Lệ thảm khóc hồn oan
Đời xuân mộng dở dang
Lạnh mờ mây khuất nguyệt
Sầu rũ phiếm rơi đàn
Tủi phận vùi son phấn
Buồn duyên lỡ đá vàng
Đắm chìm thân mệnh bạc
Xót liễu rụng đài trang

Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Rụng liễu xót lòng thương
Thân chìm đắm sắc hương
Lỡ duyên buồn trách lược
Vùi phận tủi hờn gương
Phiếm rũ sầu mưa gió
Mây mờ lạnh khói sương
Mộng xuân đời rữa nát
Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Thảm khóc hồn oan
Xuân mộng dở dang
Mờ mây khuất nguyệt
Rũ phiếm rơi đàn
Phận vùi son phấn
Duyên lỡ đá vàng
Chìm thân mệnh bạc
Liễu rụng đài trang

Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Liễu xót lòng thương
Chìm đắm sắc hương
Duyên buồn trách lược
Phận tủi hờn gương
Rũ sầu mưa gió
Mờ lạnh khói sương
Xuân đời rữa nát
Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm,
Nát rữa đời xuân
Sương khói lạnh mờ,
Gió mưa sầu rũ
Gương hờn tủi phận,
Lược trách buồn duyên
Hương sắc đắm chìm
Thương lòng xót liễu

Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu
Bạc mệnh thân chìm
Vàng đá lỡ duyên
Phấn son vùi phận
Đàn rơi phiếm rũ
Nguyệt khuất mây mờ
Dang dỡ mộng xuân
Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :

Thương lòng xót liễu
Hương sắc đắm chìm
Luợc trách buồn duyên
Gương hờn tủi phận
Gió mưa sầu rũ
Sương khói lạnh mờ
Nát rữa đời xuân
Vương tình lệ thảm

Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :

Oan hồn khóc thảm
Dang dở mộng xuân
Nguyệt khuất mây mờ
Đàn rơi phiếm rũ
Phấn son vùi phận
Vàng đá lỡ duyên
Bạc mệnh thân chìm
Trang đài rụng liễu

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Khóc hồn oan
Mộng dở dang
Mây khuất nguyệt
Phiếm rơi đàn
Vùi son phấn
Lỡ đá vàng
Thân mệnh bạc
Rụng đài trang

Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Xót lòng thương
Đắm sắc hương
Buồn trách lược
Tủi hờn gương
Sầu mưa gió
Lạnh khói sương
Đời rữa nát
Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :

Vương tình…
Lệ thảm…
Khóc hồn oan !
Nát rữa…
Đời xuân…
Mộng dở dang !
Sương khói…
Lạnh mờ…
Mây khuất nguyệt !
Gió mưa…
Sầu rũ…
Phiếm rơi đàn !

* * *
Gương hờn…
Tủi phận…
Vùi son phấn !
Lược trách…
Buồn duyên…
Lỡ đá vàng !
Hương sắc…
Đắm chìm…
Thân mệnh bạc !
Thương lòng…
Xót liễu…
Rụng đài trang !

Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :

Trang đài...
Rụng liễu...
Xót lòng thương !
Bạc mệnh...
Thân chìm...
Đắm sắc hương !
Vàng đá...
Lỡ duyên...
Buồn trách lược !
Phấn son...
Vùi phận...
Tủi hờn gương !
* * *
Đàn rơi...
Phiếm rũ...
Sầu mưa gió...
Nguyệt khuất...
Mây mờ...
Lạnh khói sương !
Dang dở...
Mộng xuân...
Đời rữa nát !
Oan hồn....
Khóc thảm...
Lệ tình vương !

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT :

Bài Tứ Tuyệt 1 :

Xót phận duyên rơi… rụng đá vàng !
Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan
Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn !
* * *
Lược trách tình gương vương mệnh bạc !
Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.
Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,
Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang ! !

Bài Tứ Tuyệt 2 :

Đời xuân… chìm đắm mộng đài trang !
Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.
Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,
Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan !
* * *
Sắc hương rữa nát vùi son phấn !
Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn.
Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,
Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng ! !

Bài Tứ Tuyệt 3 :

Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan !
Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.
Lược trách gương sầu hương sắc rũ,
Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn !
* * *
Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,
Xót phận hờn mây lỡ đá vàng.
Phấn nát son vùi thân liễu rụng
Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang ! !

Bài Tứ Tuyệt 4 :

Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang !
Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,
Sắc vương phận bạc vùi son phấn.
Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn ! !
* * *
Sương khói mờ mây rơi rụng liễu !
Mưa sầu gió trách rũ đài trang,
Xót hương mộng nát tình duyên đắm.
Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng ! !

Bài Tứ Tuyệt 5 :

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương !
Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương,
Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ.
Duyên hờn lược trách tủi đời gương !
* * *
Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió !
Liễu rũ buồn thân phận khói sương,
Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.
Trang đài thảm lệ khóc tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 6 :

Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương !
Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,
Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.
Dang dở thân vùi rữa khói sương !
* * *
Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !
Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,
Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.
Rụng liễu đài trang, lệ xót thương ! !

Bài Tứ Tuyệt 7 :

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương !
Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.
Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ.
Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương ! !
* * *
Mây hờn mộng nát rơi vàng đá !
Dang dở xuân vùi lạnh gió sương,
Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa.
Hồn oan lược tủi trách tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 8 :

Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !
Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,
Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.
Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương ! !
* * *
Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa !
Dở dang vàng đá xót lòng thương,
Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.
Liễu rụng thân chìm rũ gió sương ! !


DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.

Bài Bát Cú 1 :

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.
Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,
Vùi phận đài trang tủi mộng gương.
Phiếm rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt,
Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương.
Gió mưa rữa nát đời son phấn,
Dang dở khóc tình lệ thảm vương ! !

Bài Bát Cú 2 :

Lệ thảm lòng thương mộng dở dang !
Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.
Khói sương sầu trách vùi son phấn,
Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.
Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.
Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,
Rụng nát đài hương đắm liễu trang ! !

Bài Bát Cú 3 :

Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương
Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió
Vùi phận đài trang lạnh khói sương
Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa
Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương
Dở dang lược tủi đời son phấn
Xót lệ hồn oan khóc thảm gương !

Bài Bát Cú 4 :

Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !
Đời xuân nát rữa tủi đài trang.
Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,
Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.
Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,
Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.
Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất
Liễu rụng tình vương xót đá vàng !Bài thơ có 28 cách đọc! Aloxovn.com-coollogo_com-25751558

207/09/11, 09:21 am

A Lãng
Quản Trị Viên

A Lãng
Quản Trị Viên
http://www.nmtc.forumvi.com

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


Trời ơi, mình ngưỡng mộ người sáng tác bài thơ này quá. Đầu óc gì hok biết nữa!!

307/09/11, 11:31 am

lthdk1
Mem Cấp 3

lthdk1
Mem Cấp 3

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


cái này thì chỉ có quái nhân mới sáng tác được bài này thui!!!!
:fgygyt: :fgygyt: :fgygyt: :khi34:Anh đả trởi lại
Lợi hại gấp 2
Đẹp trai gấp 4
Khiêm tốn gấp 10

Bài thơ có 28 cách đọc! 1952991250 Bài thơ có 28 cách đọc! 579454336 Bài thơ có 28 cách đọc! 579454336 Bài thơ có 28 cách đọc! 579454336 Bài thơ có 28 cách đọc! 1952991250
Bài thơ có 28 cách đọc! Ap_20110530022331498

407/09/11, 12:42 pm

BeNai
Thành Viên Vip

BeNai
Thành Viên Vip

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


Người ta là thi sĩ chứ quái nhân cái gì bạn. Không sáng tác được thì thưởng thức đi chứ còn chê người ta nữa à. :khi25:Bài thơ có 28 cách đọc! Flying%2Bbutter%2Bfly%2Banimation%2Bgood%2Bday%2Bgreeting

507/09/11, 01:11 pm

huynhmui
Mem Cấp 3

huynhmui
Mem Cấp 3

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


lthdk1 đã viết:cái này thì chỉ có quái nhân mới sáng tác được bài này thui!!!!
:fgygyt: :fgygyt: :fgygyt: :khi34:

áh! bài thơ này ghê quá ta! đúng là cao thủ! khâm phục! Thay Sao Roi Thay Sao Roi Thay Sao Roi Thay Sao Roi Thay Sao RoiVui Qua -------(*O*) + (*B*)-------- Vui Qua

607/09/11, 04:36 pm

N-GageViet
Mem Cấp 2

N-GageViet
Mem Cấp 2

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


Bài này là đạo đó nha, đùng hiểu lầm đó Tớ cứ tưởngBài thơ có 28 cách đọc! Aloxovn.com-coollogo_com-25751558

7

Sponsored content

Bài thơ có 28 cách đọc! Empty Re: Bài thơ có 28 cách đọc!


« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất