1on 23/11/11, 03:54 pm

A Lãng
Quản Trị Viên

A Lãng
Quản Trị Viên
http://www.nmtc.forumvi.com

Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL Empty Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL


Sau khi đăng nhập vào trang admin người dùng sẽ được đẩy sang trang quản lý admin, tại đây chỉ những ai đã đăng nhập đúng với username và password trong cơ sở dữ liệu và có quyền hạn level là 2 thì mới có thể truy xuất vào trang này. Vì vậy chúng ta cần thao tác kiểm tra session để quản lý phiên làm việc của người sử dụng. Đặt đoạn code sau ở những trang bạn muốn kiểm tra quyền truy cập của người sử dụng.
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['userid']) && $_SESSION['level'] == 2)
{
// tại đây thực thi các hoạt động khi đăng nhập thành công.
}
else
{
header("location: login.php");
exit();
}
?>
Như vậy tại trang add_user.php chúng ta cũng đặt đoạn code trên và viết thêm 1 form thực thi công việc thêm thành viên.
Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL Php_bai_12_01
<form action=add_user.php method=POST>
Level: <select name=level>
<option value=1>Member</option>
<option value=2>Admin </option>
</select><br />
Username: <input type=text name=username size=25><br />
Password: <input type=password name=password size=25> <br />
Re-Password: <input type=password name=re-password size=25><br />
<input type=submit name="adduser" value="Add New User">
</form>
Tương tự như những bài trước, chúng ta cũng lần lượt kiểm tra từng đối tượng. Trước hết cần xem thử người dùng đã nhấn nút Add New user chưa, sau đó lại kiểm tra xem người dùng đã nhập đầy đủ thông tin chưa. Cuối cùng là so sánh giữa password và re-password có giống nhau hay không. Tiếp theo chúng ta gán biến $l sẽ bằng với giá trị mà khi người dụng chọn level cho user đó. (xem lại Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP)
01
<?php
if(isset($_POST['adduser']))
{
if($_POST['username'] == "")
{
echo "Vui long nhap username<br />";
}
else
{
$u=$_POST['username'];
}
if($_POST['password'] != $_POST['re-password'])
{
echo "Password va re-password khong chinh xac<br />";
}
else
{
if($_POST['password'] == "" )
{
echo "Vui long nhap password<br />";
}
else
{
$p=$_POST['password'];
}
}
$l=$_POST['level'];
}
?>
Kế đến chúng ta lại tiếp tục kiểm tra xem có tồn tại biến $u, $p và $l hay không (chỉ khi người dùng nhập liệu thì mới tồn tại cùng lúc 3 biến này). sau khi đã kiểm tra sự tồn tại của 3 biến này chúng ta tiếp tục dùng PHP kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem username mà người dùng vừa chọn có trùng với username khác trong cơ sở dữ liệu chưa. nếu trùng thì phải xuất thông báo lỗi yêu cầu họ chọn username khác còn nếu không thì ta lại tiến hành thêm thành viên mới này vào CSDL.
<?php
if($u & $p & $l)
{
$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");
mysql_select_db("project",$conn);
$sql="select * from user where username='".$u."'";
$query=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($query) != "" )
{
echo "Username nay da ton tai roi<br />";
}
else
{
$sql2="insert into user(username,password,level) values('".$u."','".$p."','".$l."')";
$query2=mysql_query($sql2);
echo "Da them thanh vien moi thanh cong";
}
}
?>

Trích QHOnline.Info

« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất